ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας και η σύννομη επεξεργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.
Η ακόλουθη πολιτική αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας γνωστοποιείτε ή συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και της επίσκεψής σας σε αυτήν. Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας ως υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”).
1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Ανθρωπιστικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Τεχνοδρομώ» (εφ’ εξής : «το Σωματείο», «εμείς», «μας» ή «εμείς») ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια ότι καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα προσωπικά σας δεδομένα.
1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναφορικά με την διαχείριση των δεδομένων που επεξεργάζεται, το Σωματείο έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Σερίφου 44, Αθήνα e-mail: info@texnodromo.gr.
Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική»). Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας ως προς τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το Σωματείο κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα https://texnodromo.gr/.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), δηλαδή φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» (Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα) νοούνται τα δεδομένα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων όπως για παράδειγμα δεδομένα υγείας, δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κοκ.
«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σωματείο δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Το Σωματείο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξει το Σωματείο από εσάς και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από το Σωματείο και ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση και κάνει χρήση της ιστοσελίδας https://texnodromo.gr/.

3.1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας του Σωματείου, συλλέγουμε κατά περίπτωση τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα, όταν τα παρέχετε σε εμάς:
• Προσωπικά σας στοιχεία & Στοιχεία Επικοινωνίας όπως όνομα, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κλπ.
• Δεδομένα που περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας (επίπεδο εκπαίδευσης, τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία κ.ο.κ.) σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση ενδιαφέροντος για θέση εργασίας.
• Δεδομένα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μαζί μας συμπεριλαμβανομένου και του ελευθέρου κειμένου το οποίο υποβάλλετε κατά περίπτωση.

4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
Α. Απευθείας από εσάς:
• Μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας.
Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας νοείται ως παροχή συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.
• Μέσω της διαδικτυακής φόρμας δωρεάς
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Β. Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα, η οποία σημειωτέον καταγράφεται, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την είσοδο στον ιστότοπο με την τερματική συσκευή σας, την ημερομηνία και την ώρα, την ανάλυση οθόνης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα της  συσκευής σας και τις ρυθμίσεις του, το URL αναφοράς σας και τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση.
Γ. Από τρίτα μέρη: Εάν συνδέσετε ή συνδεθείτε με την https://www.texnodromo.gr μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους (π.χ. Facebook), η υπηρεσία τρίτου μέρους μπορεί να μας στείλει πληροφορίες, όπως τις πληροφορίες εγγραφής και το προφίλ σας από την εν λόγω υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ελέγχονται από την εν λόγω υπηρεσία ή ως εξουσιοδοτημένες από εσάς μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας σε αυτήν την υπηρεσία. Επίσης και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως δημογραφικά δεδομένα ή πληροφορίες ανίχνευσης απάτης, από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή/και συνεργάτες, και να τις συνδυάσουμε με πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς.

4.1. COOKIES

Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε «cookies» σε διάφορες σελίδες. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.
Ορισμένα από τα «cookies» που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα «cookies» παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τη ρύθμιση των «cookies» και να αποφασίζετε συγκεκριμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των «cookies» σε ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.
Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση «cookies», η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα [link στην Πολιτική Cookies].

5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο τη παροχή υπηρεσιών, την ενημέρωση και τη μεταξύ μας επικοινωνία για θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν, όπως τις δράσεις του Σωματείου, τρόπους συμμετοχής και προσφορά κ.α.
Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα:
• Η παροχή υπηρεσιών προς εσάς, και συγκεκριμένα για την παροχή των υπηρεσιών ή/και των πληροφοριών που ζητούνται, η παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον και γενικότερα η ανταπόκριση στα αιτήματα εξυπηρέτησης χρηστών.
• Η επικοινωνία μαζί σας ή η απόκριση στα δικά σας αιτήματα.
• Η παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας και την επιβολή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών.
• Η προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών (για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες και να διεξάγουμε έρευνες ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου). Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη αδικημάτων εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας, των εργαζομένων/συνεργατών μας. Για να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση του Σωματείου με τις νομικές υποχρεώσεις.
• Η βελτίωση των υπηρεσιών μας με σκοπό τον έλεγχο, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και γενικότερα τη βελτιστοποίηση και προσαρμογή της πλατφόρμας μας στις ανάγκες σας, κάνοντας την ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στη χρήση.
• Η συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράστασης και συμμόρφωσής ενώπιον εποπτικών/ελεγκτικών αρχών της ημεδαπής και εφόσον απαιτείται, της αλλοδαπής.
Αν και όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ), επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη.
Το Σωματείο δεν συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας και συνιστά στους χρήστες να μην κοινοποιούν δεδομένα ειδικών κατηγοριών μέσω της ιστοσελίδας ή της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται σε αυτήν.

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συγκεκριμένους αποδέκτες για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι οποίοι δύνανται να είναι:
i. οι αρμόδιοι υπάλληλοι και συνεργάτες με οιανδήποτε σχέση εργασίας του Σωματείου στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους
ii. στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενους με το Σωματείο παρόχους, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των υπηρεσιών του Σωματείου.
iii. δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά εποπτικές, φορολογικές αρχές, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Σωματείου.
Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.
Δεν γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα μαζί μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τις νόμιμες ανάγκες για την εκπλήρωση των λειτουργιών και δράσεων μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα ή/και εφόσον έχουμε τη ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται επαρκώς από παραβιάσεις και μη εξουσιοδοτημένη χρήση καθώς επίσης και ότι η επεξεργασία τους είναι σύννομη.
Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφηση, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.
Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης, και ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας, τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αυτή:
α. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και για διάστημα έως 6 μηνών από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε νομική (φορολογική ή άλλη) υποχρέωση.
β. Στην περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή σας και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την περαίωση της διαδικασίας.
Επιπλέον, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματικής ενέργειας).
2. Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία ή/και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση info@texnodromo.gr. ( βλ. κατωτέρω υπό «Τα Δικαιώματά σας»).

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Σωματείου μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:
• Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.
• Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
• Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.
• Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.
• Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.
• Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628) και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.
Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Ενδέχεται το Σωματείο να διατηρεί τα ελάχιστα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.

10. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Το Σωματείο δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των ανηλίκων.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Δεν πρέπει να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στο Σωματείο είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο, από άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένα άτομο κάτω των 15 ετών έχει υποβάλλει Προσωπικά Δεδομένα στο Σωματείο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής του Σωματείου μας.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.
Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.